Gmina Buczek - E-Usługi

Logowanie

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) zwanego również Portalem e-usług

Gminy Buczek

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do informacji i opcji interaktywnych wymienionych w §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) możliwy jest poprzez stronę internetową Gminy www.buczek.ehost.pl  lub bezpośrednio przez stronę www.gminabuczek.pl.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Gmina – Gmina Buczek z siedzibą przy ul. Głównej 20, 98-113 Buczek, NIP 831-156-61-04, REGON 730934536 działająca poprzez Urząd Gminy w Buczku ul. Główna 20, 98-113 Buczek
 • IBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta zwane również Portalem e-usług .
 • Klient - podmiot, który jest stroną zawartej z Gminą umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków.
 • Użytkownik - Klient zarejestrowany w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (IBOK) posiadający login oraz hasło.
 • Login - adres email podany przez klienta we wniosku rejestracyjnym, niezbędny Użytkownikowi w celu identyfikacji podczas korzystania z IBOK.
 • Hasło - kombinacja co najmniej 8 i nie więcej niż 30 znaków ( w tym jedna cyfra, jedna duża i jedna mała litera, znak specjalny ), zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do IBOK
 • Rejestracja - założenie konta użytkownika w IBOK.
 1. Funkcjonowanie IBOK nadzoruje Urząd Gminy w Buczku ul. Główna 20, 98-113 Buczek.
 2. Prace serwisowe IBOK nadzoruje firma, z którą Gmina Buczek posiada podpisaną umowę na świadczenie takich usług.
 3. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na dostęp do informacji i opcji interaktywnych, który następuje zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Korzystanie z IBOK jest bezpłatne.

 

§2

Rejestracja

 1. Przed rejestracją Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 2. Zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową.
 3. Klient zakłada swoje konto w IBOK na stronie  www.gminabuczek.pl.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.gminabuczek.pl , następuje automatyczne przesłanie informacji zwrotnej na podany adres e-mail, w celu potwierdzenia faktu dokonania zgłoszenia. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich dyspozycji, na zweryfikowany adres e-mailowy jest wysyłana wiadomość o udostępnieniu konta w IBOK .

5.    Udostępnienie konta w IBOK następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych  po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone  dane  we wniosku/formularzu zgłoszeniowym.

7.    Użytkownik powinien przechowywać hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.

8.    W przypadku zmiany adresu e-mail lub utraty prawa dostępu do danych dotyczących konta Użytkownik musi dokonać ponownej rejestracji w systemie IBOK oraz poinformować Gminę o tej zmianie. Dotychczasowy dostęp do systemu IBOK zostanie zablokowany.

9.   Gmina zobowiązana jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników IBOK na każde jego żądanie. Zgłoszenie musi być dokonane przez Użytkownika w formie pisemnego wniosku lub drogą elektroniczną.

 

§3

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

 

 

1.   Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Buczek.

2.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Urzędu Gminy Buczek. Dane osobowe użytkowników ujawniane są wyłącznie podmiotom przetwarzającym te dane na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora tj. hostingu i obsług Strony IT.

 

§4

Zasady korzystania z IBOK

 

1.    Korzystanie z IBOK jest możliwe po podaniu podczas logowania właściwego loginu Użytkownika i hasła.

2.    Gmina nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  wynikające  z użycia  loginu i hasła  przez  osoby  trzecie  oraz  za  sposób,  w  jaki  Użytkownik  korzysta  z IBOK.

3.    IBOK udostępnia Użytkownikowi następujące usługi:

·         Udostępnienie wartości odczytu przez Internet - Klient ze strefy klienta (po zalogowaniu) ma dostęp do listy zebranych przez system odczytów wodomierzy jakie posiada. Dostaje zwrotną informację po przetworzeniu przez system jego zapytania.

·         Wprowadzenie za pośrednictwem portalu e-usług stanu wodomierza- Użytkownik logując się do strefy klienta IBOK może wprowadzić do systemu bieżący odczyt wodomierza, który zostanie przez system przetworzony, zweryfikowany i przekształcony w e-fakturę.

·         e-rejestracja zgłoszeń -Użytkownik logując się do strefy klienta IBOK wprowadza informację, którą system przyjmuje i dysponuje dalsze czynności. Przyjęcie do systemu zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości dostarczania usług (niskie ciśnienie, brudna woda itp.) lub techniczne np. zgłoszenie cieknącego wodomierza itp.

·         Historia płatności - Użytkownik ma możliwość wysłania zapytania do systemu dot. dokonanych płatności, otrzymuje zwrotną informację na ten temat, z dostępem do historycznych płatności i stanu swojego konta.

·         e-usługa zdalnego odczytu - System przesyła zapytanie od klienta w celu dokonania zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody. Na tej podstawie system generuje informację o zużyciu i fakturę, przesyłając odczyt i e-fakturę w elektronicznej formie do IBOK.

·         e-wezwanie do zapłaty - Na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK wezwanie do zapłaty.

·         e-nota odsetkowa - Na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK notę odsetkową.

·         Elektroniczny wniosek IBOK - użytkownik ma możliwość ściągnąć formularze wniosków: wydanie warunków o zaopatrzenie w wodę, o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

·         Elektroniczna umowa IBOK - użytkownik ma możliwość ściągnąć formularze umowy wraz załącznikami.

·         Publikacja warunków pracy zakładu i możliwości przyłączenia- W IBOK klient ma dostęp do różnych info. na temat bieżącego funkcjonowania zakładu. W tym możliwość uzyskania info. prawnych: wyciągi uchwał, taryfy; bieżących info. dla klientów, jak też dostęp do listy zastępczych punktów dostawy wody.

·         E-płatność - możliwość dokonanie płatności za otrzymane faktury bezpośrednio z poziomu IBOK za pośrednictwem systemu e-płatności (analogicznie do płatności elektronicznej w sklepach internetowych).

·     e-powiadomienia-Faktura - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem o fakcie wystawienia faktury elektr. do wskazanych odbiorców/grup odbiorców.

·     e-faktura - Na podstawie danych uzyskanych od klienta drogą radiową/za pośrednictwem konta klienta po wprowadzeniu stanu wodomierza przez klienta, system przetwarza uzyskane dane przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej.

·     e-monit - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem o terminie zbliżającej się płatności do wskazanych odbiorców.

·         e-powiadomienie UMOWA – Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem do wskazanych odbiorców o upływie terminu wygaśnięcia umowy o świadczeniu usług/upływie terminy przedłużenia umowy o świadczenie usług.

·         e-komunikat - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi komunikatów SMS-em komercyjnym/mailem do wskazanych odbiorców/grup odbiorców komunikując informacje sieciowe np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia).

5.    Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych za pośrednictwem IBOK a wymagających zajęcia stanowiska przez Gminę, odbywa się w terminie do 30 dni. Odpowiedź zostanie przekazana Użytkownikowi elektronicznie, telefonicznie lub na piśmie.

6.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym    Regulaminem. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7.    Gmina ma prawo zablokować dostęp do konta IBOK w przypadku stwierdzenia korzystania  z  niego  przez  Użytkownika  w  sposób  sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny do usunięcia konta w portalu IBOK.

§5

Informacja techniczna

 

 1. Gmina może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w IBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania IBOK. O zaistniałych zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 3. Gmina podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu w zakresie możliwości wynikających z dostępu poziomu technicznego.
 4. Do korzystania z IBOK niezbędna jest przeglądarka internetowa.
 5. Gmina nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 6. Strona www.gminabuczek.pl wykorzystuje pliki cookie.

 

§6

Reklamacje

 

 1. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji związanych z użytkowaniem strefy IBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@buczek.org.pl, pod numerem telefonu 43 677 40 11 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Buczku ul. Główna 20, 98-113 Buczek.

2.    Rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń wszelkich nieprawidłowości odbywa się w terminie do 30 dni.

 

§7

Płatności

 

 1. Płatności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w IBOK realizowane są poprzez usługę Przelewy24.
 2. Transakcje realizowane są wykorzystaniem szyfrowanego połączenia.
 3. Przed dokonaniem płatności Klient przekierowywany jest na stronę swego banku.
 4. Dane formularza płatności są automatycznie wypełniane.
 5. Usługa dokonywania płatności jest bezpłatna.

 

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1.       Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Gminy sąd powszechny.

2.       W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz  przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Zmiana Regulaminu następuje w trybie i na zasadach jego wprowadzenia.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2018 r.