Gmina Buczek - E-Usługi

Logowanie

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

 

Od 25 maja 2018 roku stosujemy RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności obywateli Unii, wydając RODO. Rozporządzenie wprowadza się w celu ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy RODO są więc nowym elementem codziennej rzeczywistości.

Na bieżąco informujemy Państwa, w tym też w kwestiach danych osobowych, poprzez stronę internetową, mail, pocztę i telefon o ważnych zmianach w przepisach prawa. Stosując zabezpieczenia sprzętowe i programy antywirusowe, zabezpieczamy fizycznie dane naszych mieszkańców.

Wypełniając obowiązek informacyjny wobec czytelników strony i mieszkańców (osób, których dane dotyczą), wynikający z Rozporządzenia RODO, przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych, prawa i obowiązki mieszkańców, Strony a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z nowymi przepisami.

 

Zawartość polityki bezpieczeństwa ochrony danych

 

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników stron internetowych gminabuczek.pl oraz http://www.buczek.ehost.pl/ (zwana dalej „Stroną).

W niniejszej polityce bezpieczeństwa ochrony danych administratora zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO). Polityka bezpieczeństwa ochrony danych zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę.

 

Administrator Twoich danych

 

Gmina Buczek, reprezentowany przez Wójta z siedzibą na ul. Głównej 20, 98-113 Buczek.

 

 Dane kontaktowe

 Z Administratorem można się skontaktować:

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@buczek.org.pl,

2) telefonicznie: 43 677 40 11

3) pisemnie: ul. Główna 20, 98-113 Buczek

 

 

 Inspektor Ochrony Danych

 W Urzędzie Gminy Buczek został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@buczek.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Dane będą przetwarzane w celach:

1) korzystanie z portalu e-usług – w celu korzystania z systemu e-usług w Gminie Buczek na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) mieszkańca na podaniu danych w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jej brak uniemożliwia korzystanie z usługi.

2) działanie strony - W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza: informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące geolokalizacji, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Strony, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

3) Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony, zakończenia Projektu (chyba, że przepis prawa, bądź Regulamin stanowi inaczej), bądź do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 

Odbiorcy danych

 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora tj. hostingu i obsług Strony IT.

Dane zostaną przekazane w tym celu Firmie:

P.H.U. METERING Anna Moder

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Buczek mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, na podstawie wycofania zgody na ich przetwarzanie;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualnia zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018r.